Terug

 • Gratis verzending én retour vanaf €60
 • Besteld voor 15u, zelfde dag verzonden
 • Achteraf betalen mogelijk

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 2: PRIJS
ARTIKEL 3: AANBOD
ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN
ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT/ RETOURNEREN
ARTIKEL 8: GARANTIE
ARTIKEL 9: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 10: KLANTENDIENST

ARTIKEL 11: KLACHTENREGELING
ARTIKEL 12: SANCTIES VOOR NIET-BETALING
ARTIKEL 13: PRIVACY
ARTIKEL 14: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING
ARTIKEL 15: WIJZIGING VOORWAARDEN
ARTIKEL 16: OVERMACHT
ARTIKEL 17: INTELLECTUEEL EIGENDOM
ARTIKEL 18: BEWIJS
ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN
ARTIKEL 20: E-FACTUUR

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De website van [email protected], onderdeel van Freya Products BVBA met maatschappelijke zetel te Belgie, 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 40 en BTW nummer BE 0680.696.213
(hierna 'Freya Products’ genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Freya Products moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Freya Products aanvaard zijn.


ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s en video’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Freya Products niet. Freya Products is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Freya Products is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, bij voorkeur via hun account (tickets) of per mail naar: [email protected]

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Freya Products. Freya Products kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Freya Products is niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, doordat Freya Products is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Freya Products is overigens niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat de Klant het adres-etiket verkeerd heeft gebruikt.


ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

 • De Klant kiest één of meerdere producten uit onze online catalogus;
 • De Klant voorziet correcte informatie om de nodige informatie en levering succesvol te laten verlopen;

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Via Bancontact
 • Via Belfius Pay Button
 • Via KBC/CBC-betaalknop
 • via Paypal
 • Via Visa
 • Via iDEAL
 • via factuur en overschrijving op rekeningnummer BE30 0018 7957 0111
 • Achteraf betalen

Freya Products is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.


ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikelen besteld via deze webwinkel worden binnen de EU geleverd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 5 werkdagen (tenzij anders gecommuniceerd) na ontvangst van de bestelling en dit per post. De kosten van deze levering zijn voor rekening van de Klant tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Wanneer de Klant zijn aangekochte goederen niet binnen bovenvermelde termijn van 5 werkdagen heeft ontvangen, is hij er toe verplicht dit te melden aan Freya Products.

De levering vindt pas plaats wanneer Freya Products ofwel het volledige verschuldigde bedrag van de Klant heeft ontvangen ofwel een duidelijke orderbevestiging via het platform heeft ontvangen (bijvoorbeeld na selectie: Betaling achteraf of betaling op factuur na levering). 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Freya Products via mail, klanten account of via briefpost.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Freya Products was geboden.


ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Freya Products.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Freya Products te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT/ RETOURNEREN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Freya Products.

 • De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 28 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 28 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Hoe retourneren? Via deze link kun je het stappenplan zien om uw herroepingsrecht uit te oefenen.
 • Via deze link kunt u het modelformulier voor het herroepingsrecht ook downloaden indien gewenst.


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Freya Products heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Freya Products BVBA. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant, tenzij de teruggestuurde bestelling een hogere aankoopwaarde (incl. kortingen) heeft van 39,99€.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Freya Products zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Terugzending van de producten dient, indien redelijkerwijs mogelijk, te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Freya Products alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten zoals hierboven vermeld, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Freya Products op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Freya Products wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen fysiek heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Freya Products betaalt de Klant terug via hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Freya Products klantendienst en het artikel op zijn eigen kosten terug te bezorgen aan Freya Products.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Freya Products zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

ARTIKEL 9: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
f. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
g. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
h. Kranten, tijdschriften of magazines.


ARTIKEL 10: KLANTENDIENST

De klantendienst van Freya Products is bereikbaar op het telefoonnummer dat zich links onderaan bevindt onze webshop, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Roeselarestraat 40, 8560 Wevelgem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Wij trachten deze steeds te behandelen met het meeste respect. Behandel onze klantendienst dan ook zo. Hou aub steeds uw bestelnummer klaar wanneer u telefonisch contact opneemt. Zie artikel 10. hierna mbt ons klachten beleid.

 

ARTIKEL 11: KLACHTENREGELING

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


ARTIKEL 12: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Freya Products beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Freya Products zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Tevens is de Klant gehouden tot betaling van alle incassokosten zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven.


ARTIKEL 13: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Freya Products respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden van Freya Products. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Freya Products, Roeselarestraat 40, 8560 Wevelgem, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Freya Products, Roeselarestraat 40, 8560 Wevelgem of per mail op [email protected].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Freya Products heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Freya Products houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].


ARTIKEL 14: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Freya Products om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


ARTIKEL 15: WIJZIGING VOORWAARDEN

Freya Products behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Freya Products heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor de Klant van kracht blijven.


ARTIKEL 16: OVERMACHT

Freya Products kan niet verantwoordelijk gesteld worden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Klant, indien Freya Products daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).

Omstandigheden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de Dienst, alsmede iedere andere situatie waarop Freya Products geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

In geval van overmacht zal Freya Products vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Freya Products als de Klant, eventueel onder aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.


ARTIKEL 17: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot onze Website (Productomschrijving, fotomateriaal, …), blijft eigendom van Freya Products. Het is niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.


ARTIKEL 18: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


ARTIKEL 20: E-FACTUUR

Omdat wij rekening houden met het milieu gebeurt de facturatie uitsluitend elektronisch via mail. Onze mailings gelden meteen ook als aankoopbewijs van het aangekochte goed. Indien de Klant een papieren exemplaar wenst van het factuur is dit steeds mogelijk door een mail te sturen naar [email protected]

 

Download de algemene voorwaarden hier.

 

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Thuiszorg Webshop 8,9 / 10 - 3501 Reviews @ WebwinkelKeur
  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »